Mind the Border

Anouk Chambaz

[ Slovenian text below ]

RESIDENZA D’ARTISTA E PRODUZIONE DI UNA NUOVA OPERA DI ANOUK CHAMBAZ

Mind the Border è un progetto di residenza d’artista a Gorizia/Nova Gorica prodotto da Altreforme, volto alla produzione di una nuova opera di videoarte realizzata in modo partecipativo con la comunità locale. L’artista professionista selezionata per la prima edizione è la svizzera Anouk Chambaz (Losanna, 1993).

Mind the Border nasce con l’obiettivo di indagare il confine non come limite di separazione tra due identità nazionali, italiana e slovena, ma come luogo di incontro e convivenza permanente per persone provenienti da moltissime nazioni del mondo. In questo senso Gorizia, con la sua storia contraddistinta da una complessità etnica, linguistica, religiosa e sociale, incarna un’unicità, una peculiarità che può farsi emblema di situazioni globali. L’opera che sarà realizzata si pone l’obiettivo di rappresentare in modo poetico, non documentaristico, questa complessità. Durante la residenza, l’artista si propone di costruire un archivio visivo e sonoro dei canti presenti sul territorio di Gorizia e Nova Gorica. In particolare, l’artista vuole raccogliere delle ninna nanne cantate dagli abitanti nelle loro diverse madrelingue: lingue familiari, gioiose, lingue confinate allo spazio domestico, lingue dimenticate, sussurrate, vietate, lingue che cantano melodie semplici e ripetitive, che si prendono cura, che guariscono, che spaventano e lanciano incantesimi. Attraverso il prisma della ninna nanna, l’obiettivo è instaurare un percorso di relazioni e rappresentazioni rispettoso delle diversità, ma anche indicativo di ciò che ci accomuna come persone: l’appartenenza a un unico genere umano.L’artista mira a riprendere e restituire attraverso un’opera delicata e poetica un prisma di questi momenti di intimità, aprendo al contempo una finestra anche su aspetti sociali, culturali, linguistici, economici di questa moltitudine di identità cittadine.

Il progetto prevede inoltre degli incontri e momenti divulgativi e formativi, grazie alla collaborazione con le principali sale di diffusione della cultura cinematografica in Regione: Kinemax a Gorizia, Cinemazero a Pordenone e Visionario a Udine. Questi incontri, che includeranno anche un’importante proiezione e artist’s talk con l’artista e regista di fama internazionale Yervant Gianikian (Merano 1942), si pongono l’importante obiettivo di diffondere le tematiche di promozione dell’interculturalità e promuovere i linguaggi dell’arte contemporanea come strumenti di lettura e interpretazione del nostro tempo, avvicinando il pubblico e in particolare le nuove generazioni ad un utilizzo artistico e creativo dei linguaggi media.

ANOUK CHAMBAZ (Losanna, 1993) esplora poetica e politica nell’immagine in movimento e nel suono. La sua pratica è articolata attraverso l’osservazione e l’esperienza del tempo: testimonia incontri fra forme di vita e paesaggi geologico-sociali, mettendone in discussione le narrazioni convenzionali. Laureata in cinema e in filosofia a Losanna e Roma, si specializza con il master Movie/moving images a Venezia. Nel 2024 il suo lavoro è stato premiato con una menzione speciale al Festival Internazionale del Cinema di Rio De Janeiro e nel 2023 ha vinto la menzione speciale del Premio Francesco Fabbri. Nel 2022 ha partecipato al programma di residenza Prender-si cura di Mattatoio (Roma) ed è stata finalista di ArteVisione LAB promosso da Careof (Milano). È stata anche la vincitrice della sezione video del premio Combat. Le sue opere sono state esposte in varie istituzioni, tra cui il Museo Novecento e Palazzo Vecchio (Firenze), il MUSE – Museo delle Scienze (Trento), Südtiroler Kunstlerbund (Bolzano), Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino), Macro (Roma), Newark Museum (USA).

Mind the Border è prodotto da Altreforme, Udine, e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Casa Netural, Associazione ETRARTE, Agorè, Young for Fun, Cinemazero, Visionario, Kinemax, University of Nova Gorica School of Arts.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Io sono Friuli Venezia Giulia

GO! 2025 - Nova Gorica Gorizia

––––––

UMETNIŠKA REZIDENCA IN PRODUKCIJA NOVEGA DELA AVTORICE ANOUK CHAMBAZ

Mind the Border je umetniški rezidenčni projekt v Gorici/Novi Gorici v produkciji zavoda Altreforme, usmerjen v nastanek novega umetniškega videa v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Za prvo izvedbo projekta je bila izbrana švicarska profesionalna umetnica Anouk Chambaz (Lozana, 1993).

Projekt Mind the Border je bil zasnovan z namenom raziskovanja meje, vendar ne meje kot ločnice med dvema nacionalnima identitetama, italijansko in slovensko, temveč kot prostor srečevanja in trajnega sobivanja ljudi številnih narodnosti z vsega sveta. V tem smislu pooseblja Gorica s svojo zgodovino, zaznamovano z zapletenimi etničnimi, jezikovnimi, verskimi in družbenimi razmerami, edinstven primer, posebnost, ki je lahko simbol za globalne razmere. Namen nastajajočega dela je predstaviti to kompleksnost na poetičen, nedokumentaren način. Med rezidenco želi umetnica ustvariti vizualni in zvočni arhiv pesmi, razširjenih na območju Gorice in Nove Gorice. Zlasti želi zbrati uspavanke, ki jih prebivalci pojejo v različnih maternih jezikih: domačih, radostnih jezikih, jezikih, omejenih na domači prostor, pozabljenih, šepetanih, prepovedanih jezikih, jezikih, ki pojejo preproste in ponavljajoče se melodije, ki varujejo, zdravijo, strašijo in uročijo. Skozi prizmo uspavanke skuša opazovalca vzpodbuditi, da vzpostavi odnos in si ustvari predstavo, ob upoštevanju in spoštovanju razlik, a hkrati jasnem spoznanju, da nas povezuje pripadnost istemu človeškemu rodu. S svojim tenkočutnim in poetičnim delom želi umetnica ujeti in predstaviti trenutke intimnosti, hkrati pa odstreti pogled v družbene, kulturne, jezikovne in gospodarske vidike mnogoterih mestnih identitet.

V okviru projekta so predvidena tudi srečanja ter informativni in formativni dogodki ob sodelovanju z glavnimi kinematografi, ki skrbijo za širjenje filmske kulture v regiji: Kinemax v Gorici, Cinemazero v Pordenonu in Visionario v Vidmu. Namen srečanj, ki bodo vključevala tudi pomembno projekcijo in pogovor z mednarodno priznanim umetnikom in režiserjem Yervantom Gianikianom (Merano 1942), je širjenje vsebin, osredotočenih na spodbujanje medkulturnosti in jezikov sodobne umetnosti kot orodij za branje in interpretacijo našega časa, s čimer se javnosti in zlasti novim generacijam želi približati umetniško in ustvarjalno rabo medijskih jezikov.

ANOUK CHAMBAZ (Lozana, 1993) raziskuje poetiko in politiko v gibljivi sliki in zvoku. Njena metoda dela temelji na opazovanju in doživljanju časa: pozorna je na srečevanja med življenjskimi oblikami in geološko-socialnimi pokrajinami, pri čemer postavlja pod vprašaj konvencionalne narative. Diplomirala je iz filma in filozofije v Lozani in Rimu ter nadaljevala specializacijo z magistrskim študijem Movie/moving images v Benetkah. Leta 2024 je bilo njeno delo nagrajeno s posebno omembo na Mednarodnem filmskem festivalu v Riu De Janeiru, leta 2023 pa s posebno omembo na tekmovanju Premio Francesco Fabbri. Leta 2022 je sodelovala v rezidenčnem programu Prender-si cura v Mattatoiu (Rim) in bila finalistka programa ArteVisione LAB, ki ga promovira Careof (Milano). Bila je tudi zmagovalka video sekcije za nagrado Combat. Njena dela so bila razstavljena v različnih razstaviščih, med drugim v Museo Novecento in Palazzo Vecchio (Firence), MUSE – Museo delle Scienze (Trento), Südtiroler Kunstlerbund (Bolzano), Fondazione Bevilacqua La Masa (Benetke), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino), Macro (Rim), Newark Museum (ZDA).

Producent projekta Mind the Border je zavod Altreforme iz Vidma, financira ga Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina. V sodelovanju s Casa Netural, društvom ETRARTE, Agorè, Young for Fun, Cinemazero, Visionario, Kinemax, Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Io sono Friuli Venezia Giulia

GO! 2025 - Nova Gorica Gorizia